HACO Slovakia, s.r.o.
Aktuálne informácie
Vážený zákázníci,

v rámci zlepšenia našich služieb od 01.03.2024 bude možnosť si objednať expresné dodanie tovaru (tzn. že potrebujete tovar dodať na druhý deň a objednávku pošlete do 12:00). Táto služba bude spoplatnená sumou 3,99 bez DPH. Všetok ostatný tovar objednaný štandardne bez uvedenej služby budeme naďalej posielať v termíne uvedenom vo VOP.

Citát z našej VOP - vrátenie dodávky tovaru:

"Kupujúci je oprávnený požiadať o vrátenie tovaru maximálne v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru a to písomnou formou cez e-mail.
Pri vrátení tovaru v lehote po 14 dňoch sa automaticky odpočíta manipulačný poplatok 7 % z nákupnej ceny vráteného tovaru"

Vzhľadom na prebiehajúcu úpravu našej webovej stránky sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré postupne odstránime.
Ďakujeme za pochopenie

SPS

Vzhľadom na šetrenie životného prostredia, kuriérska služba SLOVAK PARCEL SERVICE zaviedla nové opatrenie, ktoré sa týka PRÍJMOVÝCH DOKLADOV za úhradu dobierky.

Uvedený doklad kuriér nevydáva v papierovej forme, môžete si ho vytlačiť na tomto linku: https://sluzby.sps-sro.sk/doklady/

V prípade ak v objednávke uvediete Vašu e-mailovú adresu, UPS po zaplatení pošle na Vašu adresu priamy link na doklad.

Všeobecné obchodné podmienky HACO SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 251 771
platné od 01.03.2024


Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.03.2024 a uverejnené na www.hacoslovakia.sk. Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa dole uvedených podmienok. Právne vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka SR.

Článok 2 - Kúpna zmluva

K uzatvoreniu zmluvy postačuje vystavenie objednávky zo strany kupujúceho (odoslaná e-mailová, telefonická alebo online objednávka) s následným vystavením daňového dokladu (faktúry) zo strany predávajúceho. Kupujúci v prípade , že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
Obe strany považujú objednávku s vystavenou faktúrou za kúpnu zmluvu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Podľa dohody sa daňový doklad doručí kupujúcemu poštou, E-mailom, prepravnou spoločnosťou v príslušne označenom balíku, alebo sa dovezie s tovarom na miesto určenia. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené stratou daňového dokladu.

Článok 3 - Kalkulácie, cenové ponuky

Kalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdané tretej osobe.

Článok 4 - Ceny

Ceny tovaru sú určené v cenníku predávajúceho, ktorý je v platnosti v čase dodávky. Prípadné dohodnuté zľavy sú uvedené v kúpnej zmluve, resp. faktúre.
Kupujúci má svoju aktuálnu cenovú ponuku k dispozícii na webovej stránke www.hacoslovakia.sk po registrácii a následnom potvrdení predávajúcim. V prípade nezrovnalostí v cenách na uvedenej webovej stránke si predávajúci vyhradzuje právo na ich opravu alebo korekciu.

Článok 5 - Platobné podmienky

Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle dohodnutých podmienok. V zásade platí povinnosť úhrady v hotovosti pri odbere tovaru po oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu uskutočniť bankovým prevodom, dobierkou cez prepravnú spoločnosť alebo v hotovosti pri dodaní tovaru predávajúcim.
Potvrdenie o platbe bankovým prevodom je preposlaný výpis z účtu kupujúceho.
Pokiaľ kupujúci nedodrží platobné podmienky, hlavne, ak sa omešká s platbami, bude sa to považovať za hrubé porušenie zmluvných vzťahov a predávajúci je oprávnený:

 • požadovať platbu v hotovosti pri odbere tovaru alebo platbu vopred, ak sa kupujúci oneskorí s jednou platbou
 • znížiť alebo zrušiť dohodnutú zľavu z ceny tovaru
 • pozastaviť dodávky, keď nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho a trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy
 • odstúpiť od kúpnej zmluvy, pričom z toho vzniknuté škody (náklady) znáša kupujúci
 • požadovať úhradu úrokov z omeškania, a to 0,05 % na každý dlžný deň
 • posunúť dodací termín

Vyššie uvedené sa môže použiť samostatne alebo v kumulácii s ostatnými.

Predávajúci je oprávnený postúpiť vzniknutú pohľadávku factoringovej spoločnosti bez konzultácie s kupujúcim. Všetky náklady spojené so súdnym a mimosúdnym vymáhaním pohľadávky hradí kupujúci.

Článok 6 - Nadobudnutie vlastníckeho práva

Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Článok 7 - Preprava tovaru

Preprava tovaru sa uskutočňuje na náklady predávajúceho v prípade, ak cena objednaného tovaru presiahne 150,-EUR bez DPH, slovom: stopäťdesiat euro bez DPH. V prípade, ak objednávka nepresiahne stanovenú hodnotu, predávajúci si vyhradzuje právo na účtovanie manipulačného poplatku a to 4,99 EUR bez DPH, slovom štyri eurá a deväťdesiatdeväť eurocentov bez DPH, a sumy za dobierku, a to 1,- EUR bez DPH, slovom jedno euro bez DPH.
Predávajúci sa zaväzuje vynaložiť prostriedky na obaly, ktoré zabezpečujú neporušenosť tovaru počas prepravy.

Článok 8 - Dodacia lehota

Dodacie termíny sa stávajú záväznými :

 • písomným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho
 • po uhradení zálohovej platby
 • objednávku je možné zmeniť pred termínom expedície (e-mailom, telefonicky). Pri zmene objednávky dodávateľ negarantuje dodržanie stanoveného termínu. Zmena termínu vybavenia objednávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.
Štandardná lehota dodania tovaru je do 5 pracovných dní od splnenia všetkých náležitostí objednávky a ak je tovar dostupný na sklade.
Kupujúci má možnosť si objednať EXPRESNÉ dodanie tovaru (tzn. že ak potrebuje tovar dodať na druhý deň a objednávku pošle do 12:00). Táto služba bude spoplatnená sumou 3,99 bez DPH (slovom: tri eurá a deväťdesiatdeväť centov).

Článok 9 - Reklamné panely

Reklamné panely (zariadenia) sa odovzdávajú do dlhodobého prenájmu na požiadanie odberateľa (kupujúceho). Pri montáži sa podpisuje zmluva (odovzdávací protokol) na prenájom, ktorej súčasťou sú všeobecné obchodné podmienky firmy HACO SLOVAKIA, s.r.o. platné od 01.03.2024.
Reklamný panel je obojstranný, kovový, v striebornej alebo v bielej farbe, alebo Exkluzívny stojací na samostatných nohách, ďalej box na potrubný ventilačný systém alebo banner na ventilačný systém určený na stenu. Štandardne dodávaná šírka reklamného panelu je 120 cm, alebo banner o veľkosti 118x79x13 cm. Výška namontovaného reklamného panelu je 210 cm. Pri montáži reklamných panelov sa platí minimálne 50% z faktúry za tovar. Exkluzívny reklamný panel MDF dodávateľ poskytne len v prípade, ak odberateľ zároveň objedná tovar v hodnote minimálne 500.- EUR bez DPH.
Počas celej dobe platnosti tejto zmluvy zostáva zariadenie majetkom HACO SLOVAKIA, s.r.o.
Zákazník je povinný umožniť oprávneným zástupcom HACO SLOVAKIA, s.r.o. prístup k zariadeniu umiestneného v priestoroch odberateľa (kupujúceho)v riadnej pracovnej dobe za účelom všeobecnej kontroly stavu a plnenia podmienok tejto zmluvy.
!!! Odberateľ (kupujúci) nie je oprávnený premiestniť zariadenie z miesta určeného v zmluve a prenajať zariadenie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy HACO SLOVAKIA, s.r.o. !!!
!!! Odberateľ (kupujúci) sa zaväzuje, že zariadenie bude používať len na propagáciu, vystavovanie a skladovanie výrobkov predávaných a distribuovaných firmou HACO SLOVAKIA, s.r.o. !!!
!!! Používanie reklamného panelu (zariadenia) na skladovanie, vystavovanie a propagáciu iných výrobkov alebo akýchkoľvek iných vecí je výslovne neakceptovateľné. !!!
Náklady na opravu a údržbu (výmenu) zariadenia vzniknuté bežným opotrebením hradí HACO SLOVAKIA, s.r.o. Odberateľ (kupujúci) hradí náklady na všetky opravy reklamného panelu (zariadenia) v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, neoprávneného premiestňovania, poškodenia, zničenia alebo straty do výšky sumy uvedenej v Zmluve/Preberacom protokole.
V prípade, že odberateľ (kupujúci) nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok, HACO SLOVAKIA, s.r.o. má právo, bez ohľadu na jednotlivé ustanovenia, okamžite ukončiť zmluvu a odviesť zariadenie z priestorov odberateľa (kupujúceho).
Prenájom reklamného panelu (zariadenia) sa uskutočňuje bez úhrad.

Článok 10 - Záruka

Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa Obchodného zákonníka.
Záruka sa nevzťahuje na tovar, ku ktorého poškodeniu došlo neodborným skladovaním alebo manipuláciou odberateľa, ako i nedodržaním predpísaných postupov pri inštalácii.

Článok 11 - Reklamačné konanie

Odberateľ je povinný skontrolovať dodávku, hlavne neporušenosť balenia, množstvo a nezrovnalosti oznámiť do 24 hodín od prevzatia tovaru. Ak nebude vykonaná kontrola tovaru do 24 hodín po obdržaní zásielok, resp. tovaru, zodpovednosť za nezrovnalosti dodávateľovi zaniká. Dodávateľ akceptuje výhradne len tie reklamácie, ku ktorým je pripojený „Reklamačný protokol a obrázok poškodeného tovaru“.
Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy odberateľa. Odberateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať ihneď priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru odberateľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Ak odberateľ prevzal od pracovníka kuriérskej služby tovar poškodený prepravou, nebude reklamácia uznaná a plnenie z takejto reklamácie nebude odberateľovi vrátené.
Dodávateľ nezodpovedá za vadu tovaru v prípade, ak vada bola spôsobená odberateľom alebo treťou osobou, v dôsledku opotrebenia, nesprávneho a neodborného zásahu alebo používania tovaru. V tomto prípade dodávateľ po preverení reklamácie nie je povinný uznať reklamáciu a takýto výrobok vráti odberateľovi.
Dodávateľ sa zaväzuje, že uznané reklamácie na dodaný tovar odstráni do 30 dní od obdržania písomnej reklamácie.

Článok 12 - Vrátenie dodávky tovaru

Kupujúci je oprávnený požiadať o vrátenie tovaru maximálne v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru a to písomnou formou cez e-mail. Pri vrátení tovaru v lehote po 14 dňoch sa automaticky odpočíta manipulačný poplatok 7% z nákupnej ceny vráteného tovaru. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum faktúry z ktorej chce tovar vrátiť, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu. Ak kupujúci doručí predávajúcemu žiadosť o vrátenie tovaru a predávajúci súhlasí so spätným odberom tovaru je kupujúci povinný zaslať neporušený a nezaprášený tovar v pôvodnom neporušenom balení späť a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar. Táto suma bude kupujúcemu zaslaná na jeho účet najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru.

Článok 13 - Krízové opatrenia

Tovar objednaný počas pandemického alebo krízového stavu nie je možné predávajúcemu vrátiť, okrem tovaru objednaného cez E-shop, kde platí zákonná lehota na vrátenie tovaru do 14 dní od dodania, bez udania dôvodu.
Termín dodania tovaru sa počas tohoto obdobia môže predĺžiť.
Predávajúci má zároveň právo upravovať cenové relácie aj bez toho aby si to vopred odsúhlasil s kupujúcim. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s podmienkami uvedenými v Článku 13, má právo odstúpiť od ďalšej spolupráce.

Článok 14 - Neovplyvniteľné skutočnosti

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené preňho neovplyvniteľnými skutočnosťami. V takomto prípade je predávajúci povinný okamžite informovať kupujúceho a má právo predĺžiť dodaciu lehotu alebo odstúpiť od zmluvy bez nároku odberateľa na škodu.

Článok 15 - Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo sú potrebné pre činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých informačných systémoch.

Spoločnosť HACO SLOVAKIA, s.r.o. ako správca osobných údajov (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dna 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje svojich zákazníkov (Ďalej jednotlivo len „Subjekt údajov“) o tom, že:

 • Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenia zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

 • Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

 • Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

 • Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 • Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť pre účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľovi doručovacích služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovné služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretích krajín, medzinárodnej organizácii alebo iným, ako vyššie uvedeným tretím osobám.

 • Subjekt údajov má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti ich spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Správcom osobných údajov je spoločnosť HACO SLOVAKIA, s.r.o., Korpodský rad 505/7, 930 25 VRAKÚŇ , IČO:36251771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, Odd.: Sro, vl.č. 13794/T.
K uplatneniu svojich práv (najmä právo odvolať súhlas, právo na informácie, právo na vymazanie, zablokovanie alebo opravu osobných údajov) sa treba obrátiť písomne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti alebo e-mailom na: hacoslovakia@hacoslovakia.sk. Uplatnenie uvedených práv je zdarma, ak však nie je stanovené právnymi predpismi inak.
Zhromažďovanie a užívanie osobných údajov je realizované hlavne za účelom plnenia zmluvy (objednávky), ďalej pre zasielanie marketingových letákov (newsletterov) a obdobných informácií a ďalej za účelom zriadenia zákazníckeho účtu. Mimo toho je nutné údaje spracovávať a ukladať s ohľadom na daňové a obchodne archivačné lehoty.
Zasielanie marketingových informácií je možné kedykoľvek odvolať – písomne na adrese spoločnosti alebo e-mailom na: hacoslovakia@hacoslovakia.sk.
Tretie osoby nemajú k osobným údajom prístup s výnimkou osôb nutných pre plnenie účelu zmluvy (napr. dopravca, banková inštitúcia), správca webu alebo verejné orgány na základe ich nariadení v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Spoločnosť HACO Slovakia, s.r.o. sa intenzívne zaoberá ochranou osobných údajov, tj. naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu.

V prípade akýchkoľvek dotazov je možné sa obrátiť na našu spoločnosť na čísle 031 551 97 04 alebo E-mailovej adrese hacoslovakia@hacoslovakia.sk

Článok 16 - Záverečné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia slovenskými právnymi predpismi.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.
V prípade ak kupujúci nesúhlasí so zmenou vyššie uvedených podmienok, má právo bezodkladne a s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvný vzťah s predávajúcim. Ak kupujúci nedoručí alebo iným spôsobom neoznámi predávajúcemu výpoveď zmluvného vzťahu potom odo dňa účinnosti začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhol predávajúci.
Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. V prípade ak bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, aj jej zmeny a doplnky musia byť učinené v písomnej forme.
Zvláštne dohody s kupujúcim učinené písomne vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore.
Predávajúci spracováva osobné údaje v súlade so zákonom zmysle § 7 ods. 1 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Kupujúci poskytuje svoje údaje dobrovoľne v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a plnením plynúcim z tejto kúpnej zmluvy a pre marketingové účely predávajúceho. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Rady a upozornenia na predchádzanie zbytočným nedorozumeniam :

 • kontrolovať balíky okamžite po doručen
 • kontrolovať, či nie sú balíky a následne i výrobky poškodené po preprave
 • faktúru okamžite vyhľadať v prvom balíku (každý balík je označený poradovým číslom a celkovým počtom odoslaných balíkov, viď. zvlášť nalepená etiketa na boku balíka)

Kvôli námietkam alebo pre ďalšie informácie prosíme kontaktovať spoločnosť.
×