HACO Slovakia, s.r.o.
Rýchly kontakt: 0903 22 00 78
   0s DPH

Aktuálne informácie
Krízové opatrenia vstupujúce do platnosti od 01.03.2022 :

  • - cenové relácie sú nestabilné, platia 5 pracovných dní od cenovej ponuky
  • - termíny dodávok sa môžu predĺžiť v závislosti od komodít
  • - splatnosť faktúr za tovar sa s okamžitou platnosťou znižuje do odvolania na 14 dní

Ďakujeme za pochopenie...

Vzhľadom na prebiehajúcu úpravu našej webovej stránky sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré postupne odstránime.
Ďakujeme za pochopenie

SPS

Vzhľadom na šetrenie životného prostredia, kuriérska služba SLOVAK PARCEL SERVICE zaviedla nové opatrenie, ktoré sa týka PRÍJMOVÝCH DOKLADOV za úhradu dobierky.

Uvedený doklad kuriér nevydáva v papierovej forme, môžete si ho vytlačiť na tomto linku: https://sluzby.sps-sro.sk/doklady/

V prípade ak v objednávke uvediete Vašu e-mailovú adresu, UPS po zaplatení pošle na Vašu adresu priamy link na doklad.

Obchodné podmienky pre nákup cez E-SHOP - platný od 04.03.2022

Preštudujte si prosím tieto obchodné podmienky pre nákup tovaru z E-shopu pozorne a v prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte.

I. Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:
HACO SLOVAKIA s.r.o.
Korpodský rad 505/7
930 25 VRAKÚŇ
Slovak Republic
IČO: 36251771
IČ DPH: SK2020199115

SKLAD:
HACO SLOVAKIA s.r.o.
Priemyselná ul.
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Slovak Republic


II. Úvodné ustanovenie a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa pri predaji tovaru cez internetový obchod. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami.

Dodávateľ/ prevádzkovateľ internetového obchodu - osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktoré priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Odberateľ - spotrebiteľ - Je to fyzická či právnická osoba, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom podnikania s týmito výrobkami alebo ktorý nakupuje výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Užívateľ je každá osoba, ktorý navštívi internetové stránky obchodu www.hacoslovakia.sk. Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nie je oprávnený tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok alebo akokoľvek ohroziť bezpečnosť prevádzky týchto stránok.

III. Spracovanie osobných údajov a ich využitie

Spoločnosť HACO SLOVAKIA, s.r.o. ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dna 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:

  • Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenia zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

  • Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

  • Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorý je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

  • Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

  • Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť pre účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľovi doručovacých služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovné služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretích krajín, medzinárodnej organizácii alebo iným, ako vyššie uvedeným tretím osobám.

  • Subjekt údajov má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti ich spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Správcom osobných údajov je spoločnosť HACO SLOVAKIA, s.r.o., Korpodský rad 505/7, 930 25 VRAKÚŇ , IČO:36251771, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, Odd.: Sro, vl.č. 13794/T.

K uplatneniu svojich práv (najmä právo odvolať súhlas, právo na informácie, právo na vymazanie, zablokovanie alebo opravu osobných údajov) sa treba obrátiť písomne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti alebo e-mailom na: hacoslovakia@hacoslovakia.sk. Uplatnenie uvedených práv je zdarma, ak však nie je stanovený právnymi predpismi inak.

Zhromažďovanie a užívanie osobných údajov je realizovaný hlavne za účelom plnenia zmluvy (objednávky), ďalej pre zasielanie marketingových letákov (newsletterov) a obdobných informácií a ďalej za účelom zriadenia zákazníckeho účtu. Mimo toho je nutné údaje spracovávať a ukladať s ohľadom na daňové a obchodne archivačné lehoty.

Zasielanie marketingových informácií je možné kedykoľvek odvolať - písomne na adrese spoločnosti alebo e-mailom na: hacoslovakia@hacoslovakia.sk.

Tretie osoby nemajú k osobným údajom prístup s výnimkou osôb nutných pre plnenie účelu zmluvy (napr. dopravca, bankové inštitúcia), správca webu alebo verejné orgány na základe ich nariadení v súlade s príslušními právnymi predpismi.

Spoločnosť HACO SLOVAKIA, s.r.o. sa intenzívne zaoberá ochranou osobných údajov, tj. naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu. V prípade akýchkoľvek dotazov je možné sa obrátiť na našu spoločnosť - kontaktné údaje sú uvedené na našej stránke v časti KONTAKTY.

IV. Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru nie je podmienené zaregistrovaním zákazníka do našej databázy. Tovar je možné objednať výhradne písomnou formou jedným z nasledujúcich spôsobov: - vyplnením objednávkového formulára vo forme nákupného košíka priamo na našej stránke - zaslaním elektronickej pošty na adresu hacoslovakia@hacoslovakia.sk, ktorý musí obsahovať druh objednaného tovaru, obj. číslo tovaru, počet kusov, kontaktné údaje, fakturačnú adresu, presnú adresu dodania tovaru.

Pokiaľ Dodávateľ neoznámi Odberateľovi neakceptáciu objednávky do 2 pracovných dní alebo do okamžiku odoslania tovaru (ak nastane tento okamžik skôr), má sa za to, že objednávka bola akceptovaná, tj. došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

V. Potvrdenie objednávky

Po obdržaní objednávky Vás budeme najneskôr do 24h kontaktovať cez e-mail, kde potvrdíme prijatie objednávky. Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené telefonicky alebo e-mailom, pokiaľ ešte tovar nebol odoslané na miesto určenia.

VI. Stornovanie objednávky

Stornovať objednávku zo strany odberateľa je možné len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom predajcu.

VII. Ceny

Všetky ceny v ponuke sú uvedené aj s DPH. DPH je 20 % zo základu (podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z.) Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť HACO SLOVAKIA, s.r.o. je platcom DPH.
V prípade výskytu nezrovnalosti v cene výrobku na E-shope, predávajúci po prijatí objednávky oznámi kupujúcemu aktuálnu cenu tohto výrobku. Predávajúci si overí, či má kupujúci aj naďalej záujem o tento výrobok. Kupujúci má svoju aktuálnu cenovú ponuku k dispozícii na webovej stránke www.hacoslovakia.sk po registrácii a následnom potvrdení predávajúcim. V prípade nezrovnalostí v cenách na uvedenej webovej stránke si predávajúci vyhradzuje právo na ich opravu alebo korekciu.

VIII. Dodacie lehoty

Dodacia lehota objednaného tovaru je zvyčajne do 5 pracovných dní od prijatia objednávky.

IX. Doručenie tovaru

Tovar doručujeme kuriérskou službou UPS v rámci celého Slovenska. Kuriérska služba doručuje tovar do 24 hodín, ak to nie je dohodnuté inak. V prípade, že máte záujem o inú formu doručenia tovaru nás prosím kontaktujte.

HACO SLOVAKIA, s.r.o. si vyhradzuje právo na účtovanie manipulačného poplatku, a to 4,80 EUR bez DPH, slovom štyri euro osemdesiat centov bez DPH a sumy za dobierku, a to 1,- EUR bez DPH, slovom jedno euro bez DPH. Zaväzujeme sa vynaložiť prostriedky na obalový materiál, ktorý zabezpečuje neporušenosť tovaru počas prepravy.

X. Platby za tovar

Tovar je možné zaplatiť výhradne v hotovosti pri preberaní zásielky na dobierku kuriérovi UPS.

XI. Doklady, záručný listy

Spolu s dodaným tovarom v originálnom balení obdržíte všetky potrebné doklady. Faktúru na Vami objednaný tovar, ktorá je zároveň aj daňovým dokladom.

Faktúru resp. daňový doklad si prosím starostlivo uschovajte minimálne po dobu zákonom stanovenej lehoty, t.j. 2 roky. Strata dokladov komplikuje a zbytočne predlžuje reklamačný proces.

XII. Záručná doba a reklamačný poriadok

Záruka na tovar sa poskytuje podľa Obchodného zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ku ktorého poškodeniu došlo neodborným skladovaním alebo manipuláciou odberateľa, ako i nedodržaním predpísaných postupov pri inštalácii.

Pri preberaní tovaru ste povinný skontrolovať dodávku, hlavne neporušenosť balenia, množstvo a nezrovnalosti oznámiť do 24 hodín od prevzatia tovaru. Ak nebude vykonaná kontrola tovaru do 24 hodín po obdržaní zásielok, resp. tovaru, zodpovednosť za nezrovnalosti predávajúcemu zaniká. Dodávateľ akceptuje výhradne len tie reklamácie, ku ktorým je pripojený „Reklamačný protokol, a obrázok poškodeného tovaru “. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Po prevzatí tovaru od prepravcu/kuriéra ste povinný potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinenú kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar od kuriéra neprevezmite a poškodenie tovaru zaznačte do dokladu o prevzatí tovaru. Ak ste prevzali od pracovníka kuriérskej služby tovar poškodenú prepravou, nebude reklamácia uznaná a plnenie z takejto reklamácie nebude vrátené.
Ďalšie nároky, ako je náhrada nepriamych škôd vyplývajúcich z dodania vadného tovaru, sú neprípustné.
HACO SLOVAKIA, s.r.o. sa zaväzuje, že reklamácie na dodaný tovar odstráni do 1 mesiaca od obdržania písomnej reklamácie. Pri uplatnení reklamácie cez našu spoločnosť bude Vaša požiadavka vybavená v čo najkratšom možnom čase bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní maximálne však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Tovar posielajte na našu adresu. Na škody spôsobený počas prepravy sa záruka nevzťahuje. V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: hacoslovakia@hacoslovakia.sk

XIII. Vrátenie tovaru

Tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia v originálnom balení. Ak doručíte predávajúcemu žiadosť o vrátenie tovaru a HACO SLOVAKIA s.r.o. súhlasí so spätným odberom tovaru ste povinný zaslať neporušený tovar v pôvodnom neporušenom balení späť. Vrátime Vám cenu zaplatenú za tovar, zníený o manipulačný poplatok 7 % a to formou dobropisu. Táto suma Vám bude zaslaná na Váš účet najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru.

XIV. Krízové opatrenia

Tovar objednaný počas pandemického alebo krízového stavu nie je možné predávajúcemu vrátiť, okrem tovaru objednaného cez E-shop, kde platí zákonná lehota na vrátenie tovaru do 14 dní od dodania, bez udania dôvodu.
Termín dodania tovaru sa počas tohoto obdobia môže predĺžiť.
Predávajúci má zároveň právo upravovať cenové relácie aj bez toho aby si to vopred odsúhlasil s kupujúcim. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí s podmienkami uvedenými v článku XIV, má právo odstúpiť od ďalšej spolupráce.

XV. Záverečné ustanovenie

V prípade ak kupujúci nesúhlasí so zmenou vyššie uvedených podmienok, má právo bezodkladne a s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvný vzťah s predávajúcim. Ak kupujúci nedoručí alebo iným spôsobom neoznámi predávajúcemu výpoveď zmluvného vzťahu potom odo dňa účinnosti začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhol predávajúci.
Všetky osobné údaje ktoré vyžadujeme pri objednávaní tovaru budú použité výhradne firmou HACO SLOVAKIA, s.r.o. za účelom dodania tovaru.

V prípade, že sa spotrebiteľ ako aj Odberateľ domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej adresy hacoslovakia@hacoslovakia.sk v záujme mimosúdneho vybavenia záležitosti. Spotrebiteľ je rovnako oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, so sídlom v Trnave alebo ktorékoľvek jej inšpektorát.

Informácie k riešeniu spotrebiteľských sporov mimosúdnym riešením:

V prípade, ak dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prievozská 32
827 99 Bratislava
Web: www.soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktoré je zriadené Európskou komisiou na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Kúpou tovaru v našom E-shope súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami. Spoločnosť HACO SLOVAKIA s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

×